Meniu

Matavimo vienetai

Pagrindiniai SI sistemos vienetai:

Ligos.lt

Išvestiniai SI sistemos vienetai:

Ligos.lt

SI priešdėliai:

Ligos.lt

SI priešdėlių vartojimas

Priešdėliai vartojami, kai norima išreikšti (užrašyti) SI sistemos vienetų dydį, kartotinius ir dalinius vienetus. Kartotiniai ir daliniai vienetai gaunami dauginant matavimo vienetą iš 10 atitinkamame laipsnyje, o pavadinime prijungiant nustatytą priešdėlį prie vieneto pavadinimo, pvz.,

1000 m = 1 × 103 m = 1 km (kilometras),

0,001 m =1 × 10-3 m = 1 mm (milimetras).

Jeigu vieneto pavadinime jau yra priešdėlis, tai sudarant kartotinius ir dalinius vienetus priešdėliai jungiami prie pagrindinio pavadinimo, pvz., 1000 mm = 1 m, bet ne kilomilimetras. Kai kartotinis ar dalinis vienetas turi nustatytą pavadinimą, galima naudotis juo, pvz., 10-3 kg  = 1 g (gramas), o ne milikilogramas;  10-6 m gali būti pavadintas ne tik mikrometru (mm), bet ir mikronu.

Jeigu dydžiai jau yra kokių nors matavimo vienetų daliniai ar kartotiniai vienetai, priešdėlius vartoti neleidžiama, pvz., ne „milimikronas“, o „nanometras“ ; ne „militona“, o „kilogramas“.

 

Pagrindinių SI sistemos dydžių apibrėžimai

Metras – tai kelio ilgis, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.

Kilogramas – kilogramo etalonas tai 39 mm skersmens ir tokio paties aukščio ritinys, pagamintas iš 90 % platinos ir 10 % iridžio lydinio. Jį gaminant buvo stengiamasi parinkti masę, lygią vieno litro distiliuoto vandens masei esant 4 oC temperatūrai. Vėliau tikslesni matavimai parodė, kad kilogramo etalono masė yra truputį didesnė. Vieno litro vandens masė esant 4 oC temperatūrai lygi 0,999973 kg.

Sekundė – tai laiko tarpas lygus cezio atomo (133Cs)  spinduliuotės 9 192 631 770 periodų trukmei, vykstant elektrono šuoliui tarp dviejų pagrindinės būsenos energijos spektro supersmulkiosios struktūros lygmenų.

Amperas – stipris tokios pastovios elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ir ilgais laidais, esančiais vakuume vieno metro atstumu vienas nuo kito, jų vieno metro ilgio atkarpai tenka 2·10-7 N sąveikos jėga.

Kelvinas – temperatūra arba jos pokytis, lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. (T = t + 273,16, kur T - temperatūra Kelvinais, t - temperatūra pagal Celsijų).

Kandela (Žvakė) – šviesos stipris šaltinio, kurio monochromatinės 540·1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam steradianui, galia lygi 1/683 vato.

Molis – medžiagos kiekis, kuriame yra tiek atomų (molekulių, jonų arba kitų medžiagos struktūrinių elementų), kiek yra atomų 0,012 kg anglies izotopo 12C. 1 mol = 6,02∙1023 molekulių.

Nesisteminiai vienetai ir jų lygiavertiškumas SI sistemos vienetams:

Ilgio vienetai:

1 colis (in)= 2,54 cm =0,0254 metrų milimetrų
1 angstremas (Ǻ) = 10-10 metrų
1 pėda (foot) = 304,8 milimetrų
1 mylia (mi) = 1609 metrų
1 jūrmylė = 1853,2 metrų
1 olimpinė mylia = 1988  metrų
1 geografinė mylia= 7420 metrų
1 jardas (yd) = 0,9144 metrų


Ploto vienetai:

1 aras = 100 m2
1 hektaras (ha) = 100 arų
1 akras = 4047 m2

Tūrio vienetai:

1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3
1 litras (l) = 1000 ml = 1000 cm3
1pinta (pt) (amer. skysčiui)  = 0,47 litro

1 galonas (gal) (amer. skysčiui) = 3,78 litro
1 barelis (bbl) = 190,9 litro
1 Barelis (bbl)  = 159 litrai

 

Masės vienetai:

1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)
1 centneris (cnt) = 100 kilogramų (kg)
1 svaras (lb) = 0,45359 kilogramų (kg)
1 drachma (dr) = 1,772 gramų (g)

1 greinas = 64,8 miligramų (mg)
1 uncija (oz) = 28,3495×10-3 kilogramų (kg) 

1 karatas = 0,2×10-3 kilogramo (kg)

 

Laiko vienetai:

1 metai = 12 mėnesių (365 arba 366 dienos)
1 mėnuo = 28-31 dienos
1 savaitė = 7 dienos
1 para = 24 valandos (h)
1 valanda (h) = 60 minučių (min)
1 minutė (min) = 60 sekundžių (s)


Temperatūros vienetai:

0°C = 273,15°K; 1°C (Celsijaus) = 1°K (Kelvino)

°K = °C + 273,15°

0°K = -459,67°F (Farenheito)

1°F = 5/9 °C

°C = (5/9) × (°F - 32)

°F = (9/5)°C  + 32

Celsijaus (C) skalėje nulis nustatytas pagal vandens užšalimo ar tirpimo temperatūrą. Farenheito (F) skalėje nulis nustatytas pagal vandens su druska mišinio tirpimo temperatūrą:

°R = 0,8 × °C

°R = 0,8 × (K – 273,15) (Reomiūro laipsniai)

Reomiūro skalėje nulis yra ledo lydymosi temperatūra, o vienas laipsnis atitinka tokį temperatūros pokytį, kurio metu santykinis skysto spirito tūrio pokytis D v/v = 0,001. Vandens virimo temperatūra lygi 80°R.

Ryšiai tarp laipsnių skirtingose skalėse:

1°C = 1°K

1°R = 1,25°C = 1,25 K

1°F = 0,556°C = 0,556 K

Slėgio vienetai:

Fizikinė atmosfera (atm)         1 atm = 101325 Pa

Baras (bar)                  1 bar = 105 Pa

Techninė atmosfera (at)          1 at = 98066 Pa

Pjeza (pz)                   1 pz = 1000 Pa

Gyvsidabrio stulpelio milimetras (mmHg, toras)       1 mmHg = 1 tor = 133,322 Pa

Vandens stulpelio milimetras  (mmH2O)        1 mmH2O = 9,80665 Pa

Pagrindinės fizikinės konstantos

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha